Menu

Multifunctioneel Centrum Heynsdaele

Intro

Wij zijn een pluralistische, erkende en vergunde zorgaanbieder voor jongeren en jongvolwassenen met gedrags- en emotionele problemen of autismespectrumstoornissen.
Wij willen jongeren nieuwe kansen op een betere integratie bieden door een aangepaste vorm van opvoeding en begeleiding.
We geloven dat onze jongeren nood hebben aan een klimaat gekenmerkt door “zorg”.
We geloven dat onze jongeren (zoals iedere mens) de kracht hebben om betekenisvol te handelen.
We erkennen het storend gedrag van onze jongeren als symptoom m.a.w. ook storend gedrag is een betekenisvol signaal en gaan we als dusdanig erkennen.
We streven ernaar om onze jongeren voor te bereiden op de maatschappij.
We geloven in recht op informatie, inspraak en participatie van onze jongeren.

Wij staan voor respect voor de persoon (ongeacht afkomst, religie, taal, huidskleur ...), diens privacy en levenskeuze, respect voor de loyauteit tussen ouders en kind en voor het ouderlijk gezag en tolerantie, gerichtheid op begrip, afkeer van geweld, behulpzaamheid, rechtvaardigheid,

Wij doen dit middels volgend zorgaanbod: residentieel, mobiel en ambulant. We werken op maat en trachten ons aan te passen aan de zorgbehoefte en zorgvraag van elke cliënt door individuele begeleiding en dialoog.
Wij bieden specifieke begeleiding aan voor jongeren met autismespectrumstoornissen (ASS) en hun context.

Onze doelgroep

We zijn een centrum voor jongeren van 10 tot 25 jaar met gedrags– en/of emotionele problemen, al dan niet in combinatie met een autismespectrumsstoornis.

Motivatie is zeer belangrijk. Samen kunnen we werken aan de problemen.

 

​Ons aanbod

 • Verblijf: De jongere overnacht in ons centrum en krijgt opvang en ondersteuning gedurende de ochtenden en avonden. Dit kan op elke dag van het jaar en kan verschillen in duur en frequentie.
 • Dagopvang
  • schoolvervangende dagopvang (=dagbesteding): De jongere krijgt opvang en een alternatief programma tijdens de schooluren. Dit kan bijvoorbeeld bij jongeren die tijdelijk niet kunnen aansluiten op school of die nood hebben aan een individueel programma in samenwerking met school.
  • schoolaanvullende dagopvang:  De jongere krijgt specifieke opvang buiten de schooluren. Dit kan 's morgens, over de middag, na 16:00, op woensdagmiddag en in de vakanties.
 • Mobiele en/of ambulante begeleiding
  Deze begeleiding geeft opvoedingsondersteuning voor de jongere met zijn netwerk. Dit gebeurt tijdens overlegmomenten bij de jongere thuis (mobiel), of in het centrum (ambulant).
  Concreet betekent dit dat we:
  • samen zoeken naar antwoorden op vragen
  • uitleg geven over de problemen
  • opvoedingstips of methodieken aanbieden
  • gesprekken voeren met zowel de jongere als het gezin
 • Wij bieden ook mobiele ondersteuning aan jongvolwassenen tussen 21 en 25 jaar oud die ooit hebben verbleven in een VAPH voorziening en die zelfstandig (willen) wonen (mobiele vervolgondersteuning voor jongvolwassenen).

 • Vanaf 1/4/19: Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

  RTH is een beperkte ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft. Je hoeft er geen aanvraag voor in te dienen bij het VAPH of de intersectorale toegangspoort. Je kan ook gebruik maken van RTH, terwijl er een aanvraag voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulp loopt bij de Intersectorale Toegangspoort.

  RTH in het MFC Heynsdaele is er voor jongeren (en het gezin), als die voldoen aan deze vijf voorwaarden:

  1. een (vermoeden) van handicap
  2. tussen de 10 en 25 jaar
  3. woont in Oost-Vlaanderen of West-Vlaanderen. Voor volwassenen is een wettelijke domicilie vereist, voor minderjarigen volstaat een feitelijke verblijfplaats in Vlaanderen.
  4. als minderjarige nog geen persoonlijke-assistentiebudget en geen ondersteuning vanuit een Multifunctioneel Centrum
  5. als meerderjarige nog geen terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget
  Wordt er voldaan aan deze voorwaarden? Dan heb je recht op 8 punten in onze RTH-werking! Deze 8 punten staan voor verschillende combinaties van hulp. Klik hier om te lezen wat mogelijk is.

 Op ons domein hebben wij ook paarden, waarmee dagdagelijks wordt gewerkt in de dagbesteding en vanuit de leefgroepen. Zij worden ook ingezet in de therapie.

Klimop (dagbesteding)

Sommige jongeren hebben moeite met voltijds schoollopen. Klimop begeleidt jongeren tussen 10 en 21 jaar tijdens de schooluren om zo volledige schooluitval en intensievere hulpverlening te voorkomen.

De jongeren volgen in een kleine groep school vervangende activiteiten. Deze activiteiten worden aangeboden onder de vorm van ‘ateliers’: kook, crea, tuin, hout, dieren,… We voorzien voldoende afwisseling, rust en bewegingsmomenten.

Voor een jongere met een vermoeden van handicap is Klimop ook rechtstreeks toegankelijk (RTH) zonder jeugdhulpverleningsbeslissing van de Intersectorale Toegangspoort (ITP).

Aanmeldingsformulier

Folder

Stuur ons een berichtje

Inhoud

*Klik op een item om te navigeren.

Vragen of meldingen

Contacteer ons met al uw vragen, dan helpen wij u zo spoedig mogelijk verder!

Contacteer ons of bel ons
voor MFC Wagenschot: 09 280 89 60
voor MFC Heynsdaele: 055 23 09 10

Steunen

Wilt u ons steunen? Dat zou fantastisch zijn! Klik op 'steun ons' en kies een mogelijkheid.

Steun ons of bel ons: 09 280 89 60